Bản Hiệu Đính - Miền Nam

Cựu Ước & Tân Ước

www.lamagraconsulting.com

Nghe Phục-truyền Luật-lệ Ký Chương 27

Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 1 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 2 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 3 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 4 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 5 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 6 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 7 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 8 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 9 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 10 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 11 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 12 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 13 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 14 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 15 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 16 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 17 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 18 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 19 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 20 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 21 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 22 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 23 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 24 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 25 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 26 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 27 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 28 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 29 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 30 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 31 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 32 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 33 Phục-truyền Luật-lệ Ký - Chương 34

CỰU ƯỚC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4

TÂN ƯỚC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5

1

1

1