Bản Hiệu Đính - Miền Bắc

Cựu Ước & Tân Ước

www.lamagraconsulting.com

Nghe Thi-thiên Chương 77

Thi-thiên - Chương 1 Thi-thiên - Chương 2 Thi-thiên - Chương 3 Thi-thiên - Chương 4 Thi-thiên - Chương 5 Thi-thiên - Chương 6 Thi-thiên - Chương 7 Thi-thiên - Chương 8 Thi-thiên - Chương 9 Thi-thiên - Chương 10 Thi-thiên - Chương 11 Thi-thiên - Chương 12 Thi-thiên - Chương 13 Thi-thiên - Chương 14 Thi-thiên - Chương 15 Thi-thiên - Chương 16 Thi-thiên - Chương 17 Thi-thiên - Chương 18 Thi-thiên - Chương 19 Thi-thiên - Chương 20 Thi-thiên - Chương 21 Thi-thiên - Chương 22 Thi-thiên - Chương 23 Thi-thiên - Chương 24 Thi-thiên - Chương 25 Thi-thiên - Chương 26 Thi-thiên - Chương 27 Thi-thiên - Chương 28 Thi-thiên - Chương 29 Thi-thiên - Chương 30 Thi-thiên - Chương 31 Thi-thiên - Chương 32 Thi-thiên - Chương 33 Thi-thiên - Chương 34 Thi-thiên - Chương 35 Thi-thiên - Chương 36 Thi-thiên - Chương 37 Thi-thiên - Chương 38 Thi-thiên - Chương 39 Thi-thiên - Chương 40 Thi-thiên - Chương 41 Thi-thiên - Chương 42 Thi-thiên - Chương 43 Thi-thiên - Chương 44 Thi-thiên - Chương 45 Thi-thiên - Chương 46 Thi-thiên - Chương 47 Thi-thiên - Chương 48 Thi-thiên - Chương 49 Thi-thiên - Chương 50 Thi-thiên - Chương 51 Thi-thiên - Chương 52 Thi-thiên - Chương 53 Thi-thiên - Chương 54 Thi-thiên - Chương 55 Thi-thiên - Chương 56 Thi-thiên - Chương 57 Thi-thiên - Chương 58 Thi-thiên - Chương 59 Thi-thiên - Chương 60 Thi-thiên - Chương 61 Thi-thiên - Chương 62 Thi-thiên - Chương 63 Thi-thiên - Chương 64 Thi-thiên - Chương 65 Thi-thiên - Chương 66 Thi-thiên - Chương 67 Thi-thiên - Chương 68 Thi-thiên - Chương 69 Thi-thiên - Chương 70 Thi-thiên - Chương 71 Thi-thiên - Chương 72 Thi-thiên - Chương 73 Thi-thiên - Chương 74 Thi-thiên - Chương 75 Thi-thiên - Chương 76 Thi-thiên - Chương 77 Thi-thiên - Chương 78 Thi-thiên - Chương 79 Thi-thiên - Chương 80 Thi-thiên - Chương 81 Thi-thiên - Chương 82 Thi-thiên - Chương 83 Thi-thiên - Chương 84 Thi-thiên - Chương 85 Thi-thiên - Chương 86 Thi-thiên - Chương 87 Thi-thiên - Chương 88 Thi-thiên - Chương 89 Thi-thiên - Chương 90 Thi-thiên - Chương 91 Thi-thiên - Chương 92 Thi-thiên - Chương 93 Thi-thiên - Chương 94 Thi-thiên - Chương 95 Thi-thiên - Chương 96 Thi-thiên - Chương 97 Thi-thiên - Chương 98 Thi-thiên - Chương 99 Thi-thiên - Chương 100 Thi-thiên - Chương 101 Thi-thiên - Chương 102 Thi-thiên - Chương 103 Thi-thiên - Chương 104 Thi-thiên - Chương 105 Thi-thiên - Chương 106 Thi-thiên - Chương 107 Thi-thiên - Chương 108 Thi-thiên - Chương 109 Thi-thiên - Chương 110 Thi-thiên - Chương 111 Thi-thiên - Chương 112 Thi-thiên - Chương 113 Thi-thiên - Chương 114 Thi-thiên - Chương 115 Thi-thiên - Chương 116 Thi-thiên - Chương 117 Thi-thiên - Chương 118 Thi-thiên - Chương 119 Thi-thiên - Chương 120 Thi-thiên - Chương 121 Thi-thiên - Chương 122 Thi-thiên - Chương 123 Thi-thiên - Chương 124 Thi-thiên - Chương 125 Thi-thiên - Chương 126 Thi-thiên - Chương 127 Thi-thiên - Chương 128 Thi-thiên - Chương 129 Thi-thiên - Chương 130 Thi-thiên - Chương 131 Thi-thiên - Chương 132 Thi-thiên - Chương 133 Thi-thiên - Chương 134 Thi-thiên - Chương 135 Thi-thiên - Chương 136 Thi-thiên - Chương 137 Thi-thiên - Chương 138 Thi-thiên - Chương 139 Thi-thiên - Chương 140 Thi-thiên - Chương 141 Thi-thiên - Chương 142 Thi-thiên - Chương 143 Thi-thiên - Chương 144 Thi-thiên - Chương 145 Thi-thiên - Chương 146 Thi-thiên - Chương 147 Thi-thiên - Chương 148 Thi-thiên - Chương 149 Thi-thiên - Chương 150

CỰU ƯỚC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4

TÂN ƯỚC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5

1

1

1